Contacteer ons: Tel: 0497/04.77.69 | info@stephisan.be
Voor een veilige financiële toekomst.

Pensioenopbouw.

Het onderwerp ‘pensioen’ komt volop in de actualiteit.

Wanneer u op pensioen gaat ontvangt u een pensioenuitkering van de staat, dit is het wettelijk pensioen. In België werkt men volgens een repartitiesysteem, dit wil zeggen dat de pensioenen betaald worden door de actieve bevolking. Het wettelijk pensioenstelsel komt steeds meer onder druk te staan door enerzijds de vergrijzing (dalend geboortecijfer en grote generaties die klaar staan om op pensioen te gaan) en anderzijds de verzilvering (langere levensverwachting ) van de bevolking.

Heel wat vragen worden gesteld: ‘Hoe groot zal ons pensioen zijn?’ of ‘Kunnen we met ons pensioen onze huidige levensstandaard behouden?’…

Als specialist op het vlak van pensioenplanning willen wij u helpen om later een zorgeloze, oude dag te kunnen beleven. Wij kunnen aan de hand van uw wensen en mogelijkheden een op maat gemaakt spaar- en beleggingsplan uitwerken waardoor u zich over uw financiële toekomst geen zorgen meer hoeft te maken.

Het pensioen dat u als zelfstandige ontvangt verschilt aanzienlijk met het pensioen van een loontrekkende. Het is van groot belang dat u als zelfstandige zelf een pensioenkapitaal opbouwt. Dit kan aan de hand van pensioensparen, langetermijnsparen en Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).
Indien u een zelfstandige in vennootschap bent, kunt u ook kiezen voor Individuele PensioenToezegging (IPT).

Pensioensparen

Door de druk op het wettelijk pensioenstelsel moedigt de overheid het individueel opbouwen van pensioenen aan en worden er fiscale voordelen aan verbonden.

Iedereen ouder dan 18 jaar en jonger dan 65 jaar kan aan pensioensparen doen.
Het bedrag dat maximum mag gespaard worden, wordt ieder jaar door de overheid vastgelegd (940€ in 2015). Op dit bedrag wordt u een fiscaal voordeel toegekend van 30%.
Het gespaard bedrag blijft vaststaan tot aan uw pensioen. In het jaar waarin u 60 wordt, wordt de eindbelasting of anticipatieve heffing afgehouden en wat u daarna spaart blijft belastingvrij.
Pensioensparen kan op twee mogelijkheden: via een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds.
Sparen via een verzekeringsformule zorgt voor een opbrengst die bestaat uit een gegarandeerde interest en indien de maatschappij een bonus uitkeert, wordt uw rendement nog verhoogd.
Bij een pensioenspaarfonds wordt uw geld belegd in aandelen en obligaties. Er is er geen kapitaalsgarantie en ook geen gegarandeerd rendement.
Aangezien wij kiezen voor zekerheid werken wij met pensioenspaarverzekeringen.

Langetermijnsparen

Indien u nog geen fiscale aftrek geniet door een woonkrediet kunt u aan langetermijnsparen doen.
Deze vorm van sparen biedt u een fiscaal voordeel van 30% op het gespaarde bedrag.
Hoeveel u kan sparen hangt af van uw persoonlijk inkomen, wij kunnen dit voor u berekenen.
De opbrengst van langetermijnsparen bestaat ook uit een gegarandeerde interest en een niet gegarandeerde winstdeelname.
Net zoals bij pensioensparen blijft uw spaarreserve vaststaan tot aan uw pensioen. Op 60-jarige leeftijd wordt de eindbelasting geheven en wat u daarna spaart blijft belastingvrij.

Individuele PensioenToezegging (IPT)

IPT staat voor Individuele PensioenToezegging voor zelfstandige bedrijfsleiders in vennootschappen. Het is een middel om aanvullend een pensioenkapitaal op te bouwen en om op een fiscaal correcte manier geld vanuit de vennootschap te laten terugvloeien naar een natuurlijk persoon, meestal de bedrijfsleiders.

Bij de berekening van IPT moet men rekening houden met de 80%-regel. Deze regel stelt dat de som van het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen niet groter mag zijn dan 80% van de laatste normale brutojaarbezoldiging.

Er kan ook een backservicekapitaal berekend worden. Dit is een kapitaal dat eigenlijk al mocht gespaard worden maar nog niet verwezenlijkt is omdat men nog niet aan IPT deed. Er mag maximaal 10 jaar worden teruggekeerd.

IPT biedt tal van voordelen:

  • Bij stopzetting of faillissement beschikt de bedrijfsleider vrij over de gespaarde reserves
  • Het is de meest interessante manier om inkomsten van de vennootschap door te sluizen naar persoonlijk vermogen
  • De premie biedt een fiscaal voordeel
  • Er geldt een gunstige eindbelasting
  • Aanvullende dekkingen zoals invaliditeit of overlijden zijn mogelijk.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) kan worden onderschreven door zelfstandigen in hoofdberoep of in bijberoep, zelfstandig helpers of meewerkende echtgenoten of partners.
Hoeveel men mag sparen wordt berekend op het inkomen van 3 jaar terug. Daarvan mag 8,17% (bij gewoon VAPZ) of 9,40% (bij sociaal VAPZ) als premie betaald worden.

VAPZ biedt een fiscaal voordeel want VAPZ-bijdragen zijn aftrekbaar zoals sociale bijdragen. Hierdoor is er een vermindering van het netto belastbaar inkomen en bijgevolg een vermindering van belasting ten belope van het marginaal tarief van de personenbelasting.
Indien de premie betaald wordt door de vennootschap dan wordt het een voordeel van alle aard. Het is dan 100% aftrekbaar als kost voor de vennootschap. Hierdoor heeft men een vermindering van de vennootschapsbelasting.

Daarnaast is er ook een sociaal voordeel: door het betalen van VAPZ-premies, is er een vermindering van het inkomen. Bijgevolg is de berekeningsbasis voor sociale bijdrage kleiner en dient men minder sociale bijdrage te betalen

Back to Top